Projecten

Ontwikkeling toolbox voor de selectie van PROs en PROMs

Begin 2015 heeft het NFU-expertisenetwerk Patient Reported Outcomes de Handreiking voor de selectie van PROs en PROMs gepubliceerd. De handreiking beschrijft de selectie van PROs en PROMs aan de hand van een stappenplan. In de handreiking worden de methodologische en praktische dilemma’s beschreven die een rol spelen bij de selectie van PROs en PROMs voor verschillende doelen: zorgpraktijk, wetenschappelijk onderzoek, en kwaliteit van zorg metingen.

Eind 2015 is gestart met een vervolgproject waarin deze handreiking uitgewerkt wordt tot een uitgebreide toolbox. Deze toolbox ondersteunt professionals en patiëntenvertegenwoordigers die betrokken zijn bij PROM-metingen in het selecteren van de juiste PROs en PROMs. Het project wordt vanuit IQ healthcare uitgevoerd in samenwerking met het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, Zorginstituut Nederland, het NIVEL, het VUmc en de VSOP.

De eerste fase van dit vervolgproject is inmiddels afgerond. In deze fase heeft een inventarisatie plaatsgevonden van bestaande producten door middel van literatuuronderzoek en veldverkenning. Op basis hiervan is in samenspraak met verschillende stakeholders een raamwerk ontwikkeld. Dit raamwerk geeft een compleet overzicht van de stappen die gezet moeten worden om tot een PROM-meting te komen. Dit raamwerk zal als basis fungeren voor de toolbox.

In de volgende fase van dit project zal het raamwerk ingevuld worden met bestaande producten. In de toolbox zullen daarnaast verdiepingsslagen gemaakt worden naar praktijkvoorbeelden en tools voor experts op het gebied van de selectie van PROs en PROMs. De toolbox zal in de zomer van 2016 uitgetest worden en naar verwachting in het najaar van 2016 geplaatst worden in de Kennisbank van het Zorginstituut

Contactpersonen

Marjolein Verbiest (marjolein.verbiest-hoppenbrouwer@radboudumc.nl)
Philip van der Wees (philip.vanderwees@radboudumc.nl)
NB. Voor de invulling van de toolbox zijn de onderzoekers momenteel op zoek naar voorbeeldprojecten. Bent u betrokken (geweest) bij een project waarin PROs en/of PROMs geselecteerd worden? Graag zouden we u willen vragen of u dan dit formulier wilt invullen en wil opsturen naar marjolein.verbiest-hoppenbrouwer@radboudumc.nl

Onderzoeksprogramma Kwaliteit in Beweging: PROMs in de fysiotherapie

In 2013 heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) subsidie verleend om het vierjarig onderzoeksprogramma te realiseren met de definitieve titel ’Ontwikkeling en evaluatie programma Masterplan Kwaliteit in Beweging‘. Het primaire doel van het programma Kwaliteit in Beweging is het ontwerp van een systeem voor duurzame bevordering van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. Dat vindt enerzijds plaats door het ontwikkelen van betrouwbare en valide patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs), die fysiotherapeuten in het primaire proces van diagnostiek en behandeling kunnen toepassen in het klinisch redeneren en (gezamenlijke) besluitvorming. Anderzijds door het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren als spiegel voor de kwaliteit van het proces en uitkomst van de fysiotherapeutische zorg waarmee de fysiotherapeut zich kan verbeteren.

De eerste fase van het onderzoeksprogramma voorziet in pilotprojecten voor de ontwikkeling en wetenschappelijke evaluatie van het programma ‘Masterplan Kwaliteit in Beweging’ op basis van vier doelstellingen:

  1. evaluatie van de toepasbaarheid van patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROMs);
  2. de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren;
  3. het ontwikkelen en testen van peer-assessment;
  4. het ontwikkelen en testen van een visitatiesysteem.

We hebben samen met regionale netwerken van eerstelijns praktijken vier pilotprojecten ingericht voor de ontwikkeling, invoering en evaluatie van het gebruik van PROMs.

Contactpersoon

Philip van der Wees (philip.vanderwees@radboudumc.nl)

PROMs bij slaapapneu

PROMs krijgen een steeds bredere toepassing in de moderne gezondheidszorg. Zo kunnen ze ingezet worden op geaggregeerd niveau voor het monitoren van de kwaliteit van de zorg, in het primaire zorgproces voor het monitoren van klachten van individuele patiënten, en als ondersteuning van gezamenlijke besluitvorming. In dit onderzoek wordt gekeken hoe één PROM gecombineerd ingezet kan worden op geaggregeerd niveau én op patiëntniveau bij slaapapneu. Patiënten vullen een gevalideerde PROM digitaal in, en de uitkomsten worden dan tijdens het consult op patiëntvriendelijke wijze op het beeldscherm getoond. In een trial zal worden gekeken hoe het gebruik van zo’n PROM bijdraagt aan arts-patiëntcommunicatie, kwaliteit van leven van de patiënt, klinische besluitvorming en zorggebruik.

Contactpersoon

Inger Abma (inger.abma@radboudumc.nl)

PROMs in de orthopedische zorg

De afdeling Orthopedie van het Radboudumc wil uitkomsten van zorg meten en blijven monitoren door het afnemen van PROMs. Door deze uitkomsten op radboudumc.nl/zorg/resultaten te publiceren wil de afdeling haar prestaties transparant maken. De afdeling verzamelt al jarenlang gegevens door middel van het Klinisch Score Station (KSS). Naast de KSS houdt de afdeling Orthopedie van het Radboudumc al jaren een complicatieregistratie bij. De complicatieregistratie bevat gegevens over onder andere de operateur, het type operatie, operatieduur en complicaties.

In het project is onderzocht in hoeverre de huidige gegevens uit het KSS en de complicatieregistratie gebruikt kunnen worden voor het transparant maken van het functioneren van patiënten voor en na een totale heupoperatie en totale knieoperatie. Het doel van dit onderzoek was ervaring op te doen in het rapporteren van uitkomsten en we werken aan twee wetenschappelijke artikelen op basis van de resultaten.

Contactpersoon

Joost Wammes (joost.wammes@radboudumc.nl)

PROMs in palliatieve zorg

Naar aanleiding van onderzoek naar de levenswaarden van oudere patiënten met kanker in hun laatste levensfase wordt op dit moment een tool ontwikkeld die de communicatie over deze waarden moet bevorderen. Het doel hiervan is om te zorgen dat er in het zorgtraject beter aan deze waarden tegemoet wordt gekomen. Als aanvulling op deze tool willen we ook gaan meten in hoeverre er aan belangrijke waarden tegemoet wordt gekomen bij de patiënten die deze tool gebruiken. Voor deze meting zouden PROMs kunnen worden ingezet. In dit adviesrapport wordt beschreven hoe een bestaande dan wel nieuw te ontwikkelen PROM ingezet kan worden om uitkomsten te meten als aanvulling op de ontwikkelde tool.

Globaal gezien zijn er drie mogelijkheden: gebruik van een bestaande PROM, het zelf samenstellen van een nieuwe PROM op basis van afzonderlijke items uit al bestaande PROMs, of het ontwikkelen van een geheel nieuwe PROM. Na het inhoudelijk bestuderen van de bestaande PROMs voor patiënten in een palliatief traject, komen we tot de conclusie dat het ontwikkelen van een nieuwe PROM de beste optie is voor het meten van levenswaarden.

Contactpersoon

Stef Groenewoud (stef.groenewoud@radboudumc.nl)

PROMs bij coronaire hartziekten

In dit project is in opdracht van Stichting Miletus onderzocht welke gezondheidsproblemen patiënten met coronaire hartziekten ervaren en welke vragenlijsten deze gezondheidsuitkomsten het beste meten. Er is een lijst met zorguitkomsten opgestreld en een voorlopige keuze gemaakt voor een bestaande PROM.

Contactpersoon

Philip van der Wees (philip.vanderwees@radboudumc.nl)

Waardengedreven zorg bij coronaire hartziekten

Het doel van dit promotieonderzoek is om te onderzoeken hoe uitkomstindicatoren gebruikt kunnen worden om de resultaten van zorgverlening te verbeteren binnen de zorgeenheid ‘hart voor coronairlijden en/of aortakleplijden’. Hieruit zal duidelijkheid komen hoe we deze informatie kunnen gebruiken voor het systematisch selecteren van verbeterinitiatieven en hoe we dit in de dagelijkse kwaliteitscycli van het ziekenhuis kunnen inbedden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het St. Antonius ziekenhuis onder projectleiding van dr. Paul van der Nat.

Contactpersoon

Nina Zipfel (nina.zipfel@radboudumc.nl)

Waardengedreven zorg bij longsarcoïdose

Het doel van dit promotieonderzoek is om te onderzoeken hoe uitkomstindicatoren gebruikt kunnen worden om de resultaten van zorgverlening te verbeteren binnen de patiëntengroep met longsarcoïdose. Centraal staat het meten van de geselecteerde uitkomstindicatoren onder sarcoïdose patiënten. Dit zal duidelijkheid geven over hoe we deze informatie kunnen gebruiken voor het systematisch selecteren van verbeterinitiatieven en hoe we dit in de dagelijkse kwaliteitscycli van het ziekenhuis kunnen inbedden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het St. Antonius ziekenhuis onder projectleiding van dr. Paul van der Nat.

Contactpersoon

Nynke Kampstra (nynke.kampstra@radboudumc.nl)

PROMs bij hoofd- en halstumoren

In het project ‘Maligniteiten in het hoofdhalsgebied: kwaliteitsregistratie in de keten’ wordt stuurinformatie ontwikkeld op basis van de geleverde ketenkwaliteit en doelmatigheid aan patiënten met maligniteiten in het hoofd-hals gebied. Het project levert een kernset van indicatoren op voor structuur, proces en uitkomst van zorg vanuit drie verschillende perspectieven: de medisch specialist, de paramedicus en de patiënt. Eén van de elementen in het meten van de kwaliteit betreft het gebruik van PROMs.

Contactpersoon

Rosella Hermens (rosella.hermens@radboudumc.nl)
Lydia van Overveld (lydia.vanOverveld@radboudumc.nl)