Partners

IQ PROM werkt samen met verschillende nationale en internationale partners voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen. Die samenwerking vindt onder andere plaats in projecten, werkgroepen en commissies.

Patiëntenfederatie NPCF

De Patiëntenfederatie NPCF vertegenwoordigt meer dan 160 patiëntenorganisaties die zich samen sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben. De samenwerking met patiënten in de toepassing van PROMs is essentieel om te stimuleren dat patiënten een grotere rol kunnen spelen in hun eigen zorgproces en samen met hun zorgverleners beslissingen nemen. In een samenwerkingsproject met de NPCF en de vereniging voor zeldzame en genetische aandoeningen VSOP hebben we de handleiding patiëntenparticipatie bij PROMs ontwikkeld. De handleiding is ontwikkeld voor patiëntenorganisaties en patiëntvertegenwoordigers en ondersteunt hen in projecten, waarin zij samen met andere partijen PROMs selecteren, toepassen en indien nodig ontwikkelen die de ervaren gezondheid van patiënten meten.

NFU

De acht UMC’s in Nederland, verenigd in de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), willen een voortrekkersrol vervullen in ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering van zorg, en werken hier samen aan in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Bundelen en delen van kennis en samen innoveren in het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg is een van de speerpunten.

Zie ook de website www.nfukwaliteit.nl .

NFU-expertisenetwerk PRO

In 2013 is het NFU-expertisenetwerk ‘PRO’ opgericht. Het doel van het expertisenetwerk is het vermeerderen van kennis over patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen door het uitwisselen van onderzoeksresultaten, het opstellen van een onderzoeksagenda en het gezamenlijk schrijven van subsidievoorstellen.

Eén van de eerste activiteiten van het Expertisenetwerk betrof het opstellen van een onderzoeksagenda die in het voorjaar van 2014 is vastgesteld voor drie terreinen:

  1. methodologie voor de selectie van PROs en PROMs;
  2. opzetten van PRO registraties;
  3. ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren.

Vervolgens is het eerste thema uitgewerkt door een handreiking te ontwikkelen met een stappenplan voor de selectie van PROs en PROMs. Inclusief per stap de beschrijving van de methodologische en praktische dilemma’s die een rol spelen bij de selectie van PROs en PROMs voor verschillende doelen: zorg, onderzoek, en kwaliteit van zorgmetingen. De handreiking kan als verdieping worden gezien van de eerdere ontwikkelde handreiking PROMs die door het Nivel werd ontwikkeld. De volgende stap is het koppelen van bestaande en nieuwe producten en tools om ontwikkelaars van PROMs-metingen te ondersteunen in de feitelijke selectie van PROs en PROMs.

Voorzitters van het NFU expertisenetwerk zijn Philip van der Wees (Radboudumc) en Caroline Terwee (VUmc). Meer informatie over het netwerk is te vinden op www.nfukwaliteit.nl/gebieden/meten-van-kwaliteit/expertisenetwerken/nfu-expertisenetwerk-patient-reported-outcomes .

Registratie aan de Bron

Het principe ‘registreren aan de bron’ betekent dat zorgverleners en burgers zorginformatie eenduidig en eenmalig vastleggen in daarvoor ontwikkelde bouwstenen volgens internationale standaarden. De vastgelegde gegevens kunnen daarna voor verschillende doeleinden worden gebruikt (zorgverlening, overdracht, kwaliteitsregistraties, bedrijfsvoering, onderzoek). Het programma Registratie aan de Bron wil bijdragen aan toenemende transparantie en afnemende registratielast door eenduidige registratie. Het programma wordt uitgevoerd door de NFU in samenwerking met Nictiz. Alle UMC’s in Nederland zijn betrokken en ook het Radboudumc levert verschillende bijdragen aan het programma. Mariëlle Ouwens van IQ healthcare is één van de projectleiders binnen dit programma. Meer informatie over Registratie aan de bron kunt u vinden op www.nfu.nl/thema/registratie-aan-de-bron/ .

ICHOM

Het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) creëert met internationale partners standaard sets van uitkomsten, zie www.ichom.org . IQ healthcare is actief binnen ICHOM op de onderdelen implementatie, lokaal maatwerk bij uitkomstmetingen en analyse/evaluatie. Onze missie is om de implementatie van uitkomstmetingen in samerwerking met ICHOM te stimuleren. We werken hiervoor een plan van aanpak uit dat we met andere partners van ICHOM in binnenland en buitenland willen uitvoeren.

Op internationaal vlak werken we specifiek samen met een groep ziekenhuizen om kennis en ervaring op het gebied PROMs-metingen uit te voeren en verder te ontwikkelen. Hiervoor is een internationaal netwerk opgezet met vertegenwoordigers van Partners Healthcare in Massachusetts, het Dartmouth-Hitchcock Medical Center in New Hampshire, Allina Health in Minneapolis, Cleveland Clinic in Ohio, Sheba Medical Center in Israel en het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.

Stichting Miletus

Stichting Miletus is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van ervaringen van de patiënt in de zorg. Stichting Miletus meet ook uitkomsten van zorg met behulp van PROMs ten behoeve van zorginkoop en voorlichting aan verzekerden. Wij werken samen met Stichting Miletus op het gebied van PROMs-metingen. Meer informatie over Stichting Miletus is te vinden op www.stichtingmiletus.nl .

Zorginstituut Nederland

Het Kwaliteitsinstituut binnen Zorginstituut Nederland richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Het Zorginstituut heeft in samenwerking met het Nivel een leidraad voor de selectie en het gebruik van PROMs gepubliceerd. Onze activiteiten en producten sluiten aan bij deze leiddraad en we werken met het Zorginstituut samen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van PROMs. U kunt de leidraad vinden in de Kennisbank van het Zorginstituut op www.zorginzicht.nl . Meer informatie over het Zorginstituut kunt u vinden op www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit .

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een landelijk programma Kwaliteit in beweging uit. Het meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten vormt een belangrijk onderdeel van het programma met behulp van de Landelijke Database Fysiotherapie. Het KNGF heeft ons subsidie verleend om het programma te evalueren.

Kijk voor meer informatie op www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl .

St. Antonius ziekenhuis

In samenwerking met het St. Antonius ziekenhuis doen we onderzoek naar waardengedreven zorg bij coronaire hartziekten en longsarcoïdose.

Waardengedreven zorg bij coronaire hartziekten

Waardengedreven zorg bij longsarcoïdose

Kenniscentrum Meetinstrumenten VUmc

Het kenniscentrum Meetinstrumenten VUmc is het informatiepunt voor kennis op gebied van meetinstrumenten en klinimetrie. Wij werken samen met het kenniscentrum in verschillende projecten, bijvoorbeeld voor de validatie van onderdelen van het meetsysteem PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) en voor de selectie van PROMs voor kwaliteitsmetingen. Zie ook www.kmin-vumc.nl .

Zuyd Hogeschool

Op de website meetinstrumentenzorg.nl vindt u informatie over Nederlandstalige vragenlijsten die te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk en in onderzoek. Deze database is een initiatief van het lectoraat Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte, Faculteit Gezondheidszorg, Zuyd Hogeschool. We werken samen met het lectoraat in het ontwikkelen van methodologie voor het selecteren van PROs en PROMs.

DICA

Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) faciliteert klinische registraties door middel van het beheren en uitrollen van valide meetsystemen, geeft inzicht in de kwaliteit van de medische zorg en wijst verbeterpunten aan. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten krijgen een steeds belangrijkere plaats in DICA registraties en wij zoeken samenwerking met DICA voor verdere kennisontwikkeling. Zie voor meer informatie www.clinicalaudit.nl .