IQ PROM

Ontwikkeling van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen en indicatoren

Partners

IQ PROM werkt samen met verschillende nationale en internationale partners voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen. Die samenwerking vindt onder andere plaats in projecten, werkgroepen en commissies.

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt meer dan 170 patiënten- en consumentenorganisaties die zich samen sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben. De samenwerking met patiënten in de toepassing van PROMs is essentieel om te stimuleren dat patiënten een grotere rol kunnen spelen in hun eigen zorgproces en samen met hun zorgverleners beslissingen nemen. In een samenwerkingsproject met de Patiëntenfederatie Nederland en de vereniging voor zeldzame en genetische aandoeningen VSOP hebben we de handleiding patiëntenparticipatie bij PROMs ontwikkeld. De handleiding is ontwikkeld voor patiëntenorganisaties en patiëntvertegenwoordigers en ondersteunt hen in projecten, waarin zij samen met andere partijen PROMs selecteren, toepassen en indien nodig ontwikkelen die de ervaren gezondheid van patiënten meten.

NFU

De zeven UMC’s in Nederland, verenigd in de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), willen een voortrekkersrol vervullen in ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering van zorg, en werken hier samen aan in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Bundelen en delen van kennis en samen innoveren in het zichtbaar maken van de kwaliteit van zorg is een van de speerpunten.

Zie ook de website www.nfukwaliteit.nl.

Registratie aan de Bron

Het principe ‘registreren aan de bron’ betekent dat zorgverleners en burgers zorginformatie eenduidig en eenmalig vastleggen in daarvoor ontwikkelde bouwstenen volgens internationale standaarden. De vastgelegde gegevens kunnen daarna voor verschillende doeleinden worden gebruikt (zorgverlening, overdracht, kwaliteitsregistraties, bedrijfsvoering, onderzoek). Het programma Registratie aan de Bron wil bijdragen aan toenemende transparantie en afnemende registratielast door eenduidige registratie. Het programma wordt uitgevoerd door de NFU in samenwerking met Nictiz. Alle UMC’s in Nederland zijn betrokken en ook het Radboudumc levert verschillende bijdragen aan het programma. Mariëlle Ouwens van IQ healthcare is één van de projectleiders binnen dit programma. Meer informatie over Registratie aan de bron kunt u vinden op www.registratieaandebron.nl.

ICHOM

Het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) creëert met internationale partners standaard sets van uitkomsten, zie www.ichom.org. IQ healthcare is actief binnen ICHOM op de onderdelen implementatie, lokaal maatwerk bij uitkomstmetingen en analyse/evaluatie. Onze missie is om de implementatie van uitkomstmetingen in samenwerking met ICHOM te stimuleren. We werken hiervoor een plan van aanpak uit dat we met andere partners van ICHOM in binnenland en buitenland willen uitvoeren.

Op internationaal vlak werken we specifiek samen met een groep ziekenhuizen om kennis en ervaring op het gebied PROMs-metingen uit te voeren en verder te ontwikkelen. Hiervoor is een internationaal netwerk opgezet met vertegenwoordigers van Partners HealthCare in Massachusetts, het Dartmouth-Hitchcock Medical Center in New Hampshire, Allina Health in Minneapolis, Cleveland Clinic in Ohio, Sheba Medical Center in Israel en het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.

Zorginstituut Nederland

Het Kwaliteitsinstituut binnen Zorginstituut Nederland richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Het Zorginstituut heeft in samenwerking met het NIVEL een handreiking voor de selectie en het gebruik van PROMs gepubliceerd. Onze activiteiten en producten sluiten aan bij deze handreiking en we werken met het Zorginstituut samen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van PROMs. U kunt de handreiking vinden in de Kennisbank van het Zorginstituut op www.zorginzicht.nl. Meer informatie over het Zorginstituut kunt u vinden op www.zorginstituutnederland.nl.

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een landelijk programma Kwaliteit in beweging uit. Het meten van patiëntgerapporteerde uitkomsten vormt een belangrijk onderdeel van het programma met behulp van de Landelijke Database Fysiotherapie. Het KNGF heeft ons subsidie verleend om het programma te evalueren, wat ondertussen is afgerond

Kijk voor meer informatie op de landelijke database fysiotherapie.

St. Antonius ziekenhuis

In samenwerking met het St. Antonius ziekenhuis doen we onderzoek naar waardegedreven zorg bij coronaire hartziekten en longsarcoïdose.

Waardengedreven zorg bij coronaire hartziekten

Waardengedreven zorg bij longsarcoïdose

Kenniscentrum Meetinstrumenten VUmc

Het kenniscentrum Meetinstrumenten VUmc is het informatiepunt voor kennis op gebied van meetinstrumenten en klinimetrie. Wij werken samen met het kenniscentrum in verschillende projecten, bijvoorbeeld voor de validatie van onderdelen van het meetsysteem PROMIS  (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) en voor de selectie van PROMs voor kwaliteitsmetingen. Zie ook www.kmin-vumc.nl .

Zuyd Hogeschool

Op de website meetinstrumentenzorg.nl vindt u informatie over Nederlandstalige vragenlijsten die te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk en in onderzoek. Deze database is een initiatief van het lectoraat Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte, Faculteit Gezondheidszorg, Zuyd Hogeschool. We werken samen met het lectoraat in het ontwikkelen van methodologie voor het selecteren van PROs en PROMs.

DICA

Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) faciliteert klinische registraties door middel van het beheren en uitrollen van valide meetsystemen, geeft inzicht in de kwaliteit van de medische zorg en wijst verbeterpunten aan. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten krijgen een steeds belangrijkere plaats in DICA registraties en wij zoeken samenwerking met DICA voor verdere kennisontwikkeling. Zie voor meer informatie www.clinicalaudit.nl .